Ukupno pogleda:: 3938

Statut TZ Orahovica

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ('Narodne novine', broj 152/08), Skupština Turističke zajednice grada Orahovice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na osnivačkoj sjednici održanoj  1. veljače 2010. godine, donijela je

 

S T A T U T

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Turistička zajednica grada Orahovice (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima povezanim djelatnostima na području grada Orahovice.

 

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obaveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

 

Članak 3.

 

Turistička zajednica grada  Orahovice pravni je slijednik Turističke zajednice grada Orahovice upisanog u Upisnik Turističkih zajednica  Ministarstva turizma, list broj 144, stranica A, upisni broj 114 (klasa:334-03/94-03/145,urbroj:529-02/95-0002 ) od 17. ožujka 1995.godine.

 

Članak 4.

 

Naziv Zajednice je: Turistička zajednica grada Orahovice. Skraćeni naziv Zajednice je: TZG Orahovica. Sjedište Zajednice je: Orahovica.

 

Članak 5.

 

Zajednica ima pečat okruglog oblika, sa nazivom i sjedištem „Turistička zajednica grada Orahovice“ promjera 30 mm.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika, promjera 60 x 30 mm, a sadrži naziv i sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pisama.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

 

Članak 6.

 

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice po osnovi turističke članarine i boravišne pristojbe, te njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

 

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice  (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

 

Članak 8.

 

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

 

Članak 9.

 

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je ovim Zakonom drugačije propisano.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Zajednica može:

-       upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Grada Orahovice,

-       organizirati manifestacije i priredbe,

-       objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

-       prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,

-       posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana ne postoji registrirana turistička agencija,

-       obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s Zakonom, ovim Statutom i  drugim propisima.

 

Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

Što se smatra javnom turističkom infrastrukturom propisat će ministar turizma posebnim pravilnikom.

 

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

 

Članak 10.

 

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito, sljedeće zadaće:

-       promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,

-       upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od grada Orahovice,

-       sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada Orahovice,

-       sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

-       poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

-       izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou grada Orahovice,

-       poticanje i sudjelovanje u uređenju grada Orahovice u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

-       redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

-       izdavanje turističkih promotivnih materijala,

-       obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

-       poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

-       koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

-       poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

-       poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad Orahovicu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

-       vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada Orahovice, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

-       dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada Orahovice,

-       provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,

-       poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

-       organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,

-       ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

-       obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom,

-       sudjelovanje u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja Županije,

-       organiziranje konferencije za tisak, prijam novinara, prijam studijskih grupa domaćih i inozemnih novinara,

-       organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera u suradnji s drugim turističkim zajednicama ili samostalno, ako se za to pokaže potreba,

-       sudjelovanje u realizaciji urbanističkih i drugih planova i programa o utvrđivanju turističkih lokaliteta i cjelina,

-       obavlja i druge poslove i radnje od interesa za promicanje turizma na području grada.

Zajednica može, na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija,

 

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

 

Članak 11.

 

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i dragovoljne članove.

Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje nisu u kategoriji obvezatnog članstava.

O zahtjevu osoba iz stavka  3. ovog članka odlučuje Skupština Zajednice.

Obvezatni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju utvrdi Skupština Zajednice.

 

1. Obvezatni članovi

 

Članak 12.

 

Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon ili filijalu i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih, turističkih, te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl., stranih fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u turističkom mjestu.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području Zajednice.

 

 

Članak 13.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje:

-          prestankom rada turističke zajednice,

-          prestankom pravne ili smrću fizičke osobe, te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe,

-          prestankom poslovne jedinice,

-          promjenom sjedišta,

-          prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

 

2. Počasni članovi

 

Članak 14.

 

Počasnim članom zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice.

Počasni članovi Zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

 

3. Dragovoljni članovi

 

Članak 15.

 

Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane pravne i fizičke osobe koje nisu obvezni članovi Zajednice sukladno članku 12. ovog Statuta.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Skupštine Zajednice.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

 

4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 16.

 

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

 

-          oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice,

-          upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice,

-          daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

-          daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice, predlažu razmatranja pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

-          usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

-          predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanju turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice,

 

-          predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

-          razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

-          putem Zajednice osiguravaju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

-          daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,

-          koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga zajednice,

-          predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

-          budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela o materijalno-financijskom poslovanju,

-          sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

-          provode odluke i zaključke što ih donesu tijela Zajednice,

-          zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici Županije,

-          razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

-          daju podatke i izvješća potrebna za izvršenje zadaća Zajednice

-          pridržavaju se odredbi Statuta,odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

 

Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, ovog članka.

 

IV. TIJELA ZAJEDNICE

 

Članak 17.

 

Tijela Zajednice su:

 

 1. Skupština
 2. Turističko vijeće
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik Zajednice

Članovi tijela i Predsjednik Zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Mandat članova tijela turističke zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

U slučaju prestanka mandata člana tijela Zajednice prije isteka vremena na koje je član izabran, novi član se bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

U trenutku razrješenja gradonačelnika, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave, prestaje njegova dužnost Predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost Predsjednika zajednice obnaša povjerenik, sukladno propisu koji regulira izbor gradonačelnika.

 

1. Skupština Zajednice

 

Članak 18.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s područja grada, razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu  zajednice, i to tako da:

- članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice čiji je udio u prihodu Zajednice u rasponu od 3,25% - 12% imaju  jednog predstavnika,

-          članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice čiji je udio u prihodu Zajednice u rasponu od 12% do 30% imaju dva predstavnika,

-          članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice čiji je udio u prihodu Zajednice veći od 30% imaju 3 predstavnika,

-          članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice čiji je udio u prihodu Zajednice do 3,25%  predstavljat će po jedan predstavnik unutar svake grupacije, i to:

 • članove Zajednice koji ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljske djelatnosti predstavljat će jedan predstavnik s najvećim udjelom u prihodu Zajednice unutar ove grupacije,
 • članove Zajednice koji ostvaruju prihod obavljanjem turističke djelatnosti predstavljat će jedan predstavnik s najvećim udjelom u prihodu Zajednice unutar ove grupacije,
 • članove Zajednice koji ostvaruju prihod u djelatnostima s turizmom neposredno povezanim predstavljat će jedan predstavnik s najvećim udjelom u prihodu Zajednice unutar ove grupacije.

Ukoliko predstavnici iz prethodnog stavka  odbiju predstavljati članove svoje  grupacije u

Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljat će član koji po udjelu u prihodu Zajednice slijedi iza predstavnika sa najvećim udjelom, i tako redom.

Jedan član Zajednice može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.

Kao udio u prihodu Zajednice  iz stavka 2.i 3. ovog članka računaju se članarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 2. ovog članka.

Promjenu iz stavka 4. ovog članka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.

Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

 

 

Članak 19.

 

Skupština Zajednice:

 • donosi Statut Zajednice,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, koje prema odredbama ovoga Zakona bira Skupština,
 • donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice i podružnica,
 • donosi godišnje financijsko izvješće Zajednice i podružnica,
 • donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,
 • donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,
 • donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice,
 • donosi odluku o osnivanju i ustroju podružnice Zajednice,
 • bira predstavnike u Skupštinu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije iz redova svojih članova,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom Zajednice.

Članak 20.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Redovna sjednica Skupštine Zajednice održava se  dva ili više puta godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

-          izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od jedne četvrtine,

-          na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje jedne desetine članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.

Podnosilac zahtjeva za izvanredno sazivanje sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

 

Članak 21.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije odlučeno.

Potvrdu o sudjelovanju člana Skupštine u prihodu Zajednice izdaje nadležna Porezna uprava.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine  Zajednice i druga pitanja vezana za održavanja sjednice Skupštine utvrđuju se Poslovnikom.

 

 

2. Turističko vijeće

Članak 22.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom i Statutom Zajednice.

Turističko vijeće je odgovorno Skupštini Zajednice.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 23.

Turističko vijeće Zajednice:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
 • predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice ili podružnica, te godišnje financijsko izvješće,
 • podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
 • zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,
 • upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
 • donosi opće akte za stručnu službu Zajednice,
 • utvrđuje prijedlog Statuta Turističke zajednice, odnosno njegove izmjene i dopune,
 • imenuje direktora Turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te, razrješava direktora Turističkog ureda i voditelje podružnica,
 • zahtjeva i razmatra izvješća direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda,
 • donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda,
 • utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
 • daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • imenuje povjerenstva, komisije i druga radna tijela od interesa za Zajednicu
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Zajednice.

Članak 24.

 

Turističko vijeće ima Predsjednika i osam članova, koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu.

Predsjednik Zajednice je Predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 25.

 

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

-          razrješenjem od strane Skupštine Zajednice

-          na osobni zahtjev

Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, Skupština Zajednice bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

Članak 26.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik Predsjednika kojeg odredi Predsjednik Zajednice.

Zamjenik Predsjednika za svoj rad odgovara Predsjedniku Zajednice.

 

 

Članak  27.

Turističko vijeća može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 28.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.

 

3. Nadzorni odbor

 

Članak 29.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:

 

-          2 člana koje bira Skupština Zajednice iz redova svih članova Zajednice

-          1 član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

 

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Zajednice.

 

Članak 30.

Nadzorni odbor nadzire:

 

 1. vođenje poslova Zajednice,
 2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i podružnica
 3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

 

Nadzorni odbor provodi nadzor najmanje dva puta godišnje.

Nadzorni odbor o obavljenom nadzoru podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini Zajednice, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.

Nadzorni odbor je u pismenom izvješću iz stavka 3. ovog članka dužan posebno navesti:

-          djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,

-          jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje,

-          ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,

-          da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenja i savjeti o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

 

Članak 31.

 

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovnikom.

Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.

 

Članak 32.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

- na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa  Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

4. Predsjednik Zajednice

Članak 33.

 

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik grada Orahovice.

Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Mandat Predsjednika Zajednice traje četiri godine.

U trenutku razrješenja gradonačelnika, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave, prestaje njegova dužnost Predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost Predsjednika zajednice obnaša povjerenik, sukladno propisu koji regulira izbor gradonačelnika.

 

Članak 34.

 

Predsjednik Zajednice:

 

-          predstavlja Zajednicu,

-          saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

-          saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

-          organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

-          brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

-          pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

-          brine o pripremi sjednica Skupštine i Turističkog vijeća,

-          potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

-          obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

 

Članak 35.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika Zajednice, sjednici Skupštine Zajednice predsjeda zamjenik Predsjednika kojeg odredi Predsjednik Zajednice.

Zamjenik Predsjednika Zajednice za svoj rad odgovara Predsjedniku Zajednice.

 

 

5. Radna tijela

Članak 36.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati stalna i privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

 

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 37.

Zajednicu predstavlja Predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

VI. TURISTIČKI URED

Članak 38.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u Orahovici.

 

Članak 39.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

 

Članak 40.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

 

-          provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

-          obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

-          obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

-          obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

-          izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

-          daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

-          obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 41.

Na radne odnose zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Ministar turizma pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu.

Direktor Turističkog ureda i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovog članka, moraju imati položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu ( u daljnjem tekstu: stručni ispit).

Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom Ministarstva turizma. Članove ispitne komisije imenuje ministar turizma.

Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

Ministar turizma pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

Iznimno od stavka 3. ovog članka položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

Članak 42.

 

Turistički ured Zajednice ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

 

Članak 43.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora Turističkog ureda na temelju ponovljenog natječaja Zajednicu zastupa Predsjednik Zajednice.

 

Članak 44.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

 

Članak 45.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i Predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora Zajednice.

Direktoru turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica.

Direktor turističkog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja.

Direktor turističkog ureda na smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

-          provodi odluke Turističkog vijeća,

-          organizira izvršenje zadaća Zajednice,

-          zastupa Zajednicu i preuzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

-          zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

-          odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

-          usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

-          odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

-          upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka, odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

-          predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

-          odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

-          potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

-          priprema, zajedno s Predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

-          podnosi Turističkom vijeću, najmanje jednom godišnje, izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje rada Turističkog ureda,

-          obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

 

Članak 46.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

 

 1. na osobni zahtjev,
 2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršenje tih zadataka bilo otežano,
 3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
 4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama.
 5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda.
 6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda

 

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda, Predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. toč. 2.,3.,4.,5. i 6. ovog članka Statuta.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda Zajednicu do izbora direktora zastupa Predsjednik Zajednice.

 

Članak 47.

Poslove prikupljanja, obrade i distribucije informacija o radu Zajednice obavlja Turistički ured.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

-          prikupljanje, obradu i distribuciju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

-          prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

-          informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

-          promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice,

-          davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

-          suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

-          i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.

Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene ili druge periodične publikacije.

 

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 48.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda pojedinačno su odgovorni za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka.

 

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 49.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

Članak 50.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

 

 

 

Članak 51.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

 

Članak 52.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za slijedeću godinu utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i financijskog plana za sljedeću poslovnu godinu, u roku iz stavka 1. ovog članka, Turističkoj zajednici županije.

 

Članak 53.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada i financijskog plana iz stavka 1. ovog članka obavezno se dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za sljedeću godinu.

 

Članak 54.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Izmjene iz stavka 1. ovog članka obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rad i godišnji financijski plan.

 

Članak 55.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

 

 

 

Članak 56.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti financijsko izvješće u roku koji ono odredi.

 

 

 

Članak 57.

Skupština turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju  s programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetnih aktivnosti na razvoj turizma.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu turističko vijeće podnosi skupštini turističke zajednice i  nadzornom odboru  do kraja veljače tekuće godine.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima skupštine turističke zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini turističke zajednice.

Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije.

 

Članak 58.

Prihodi Zajednice su:

1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarina, u skladu s posebnim zakonom,

3. prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada,

4. prihodi od organiziranja manifestacija i priredbi,

5. prihodi od obavljanja komercijalnih oglasa na promotivnim materijalima turističke zajednice.

Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Zajednica može ostvarivati i prihode iz :

- proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, te državnog proračuna,

- dragovoljnih priloga i darova,

- imovine u vlasništvu i sl.

Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Pored izvora iz st.1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

 

Članak 59.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim  zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

 

Članak 60.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 61.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

 

Članak 62.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristiti će se u svrhu promicanja i unapređivanja turističkog područja Zajednice.

 

Članak 63.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora tražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 64.

 

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, objavom na WEB stranici Zajednice, putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

 

Članak 65.

Predsjednik zajednice odgovoran je za redovito, potpuno, i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

 

 

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 66.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje su isprave i podaci poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

 

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 67.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšanje kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

 

 

 

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 68.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

 

 

Članak 69.

Skupština Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, donosi Statut dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog Predsjednika Zajednice ili osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

 

Članak 70.

Opći akti Turističkog ureda su:

 

-          o ustrojstvu,

-          o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

-          o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

-          o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalih primanja,

-          drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

 

Članak 71.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

 

Članak 72.

Statut Zajednice objavljuje se u '“Službenom glasniku“ grada Orahovice.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice i na njenoj WEB stranici, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Turističkog ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom donošenja.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

 

Članak 74.

Do donošenja općih akata iz članka 73. ovog Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja Predsjednika Zajednice u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice nastavljaju s radom.

 

 

 

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Orahovice upisanog u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 144, stranica A, upisni broj 114 (klasa:334-03/94-03/145,urbroj: 529-02/95-0002) od 17.ožujka 1995.godine.

 

 

 

Članak 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

Predsjednik Turističke zajednice grada Orahovice:

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

KLASA: 334-01/09-01/17

URBROJ:2189/12-09/10-11

Orahovica, 1. veljače 2010.

 

 

 

 

 
Natrag