Ukupno pogleda:: 630
Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Orahovice

Na temelju članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine br. 42/14), članka 42. Statuta Turističke zajednice grada Orahovice (Službeni glasnik grada Orahovice br. 1/2010.) i članka 9. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Orahovice, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Orahovice, 1 izvršitelj na puno radno vrijeme

Kandidati moraju, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14), ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/8), člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) i to kako slijedi:

  • da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili studij geografije
  • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
  • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje i petogodišnje razdoblje
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
  • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
  • da poznaje rad na osobnom računalu
  • da ima organizatorske sposobnosti
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje

Osoba koja nema položen stručni ispit, a ispunjava ostale uvjete, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Kandidatu koji u navedenom roku ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Iznimno, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Prijave s propisanim prilozima i naznakom „Za natječaj za izbor direktora Turističkog ureda“ dostavljaju se u roku osam dana, od dana objave ovog natječaja, na adresu Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica. Natječaj se objavljuje na Internet stranici Turističke zajednice grada Orahovice, oglasnoj ploči Grada Orahovice, u Glasu Slavonije i na web stranici Zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana objave natječaja. Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju.

Protiv navedene odluke nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu rješenja.

 
Natrag